Forretningsorden

 

FORETNINGSORDEN FOR SKT. MARTIN KOMPAGNIET

 

§ 1

Formålet med Skt. Martin Kompagniet (SMK) er:

Stk. 1: At samle medlemmer med interesse for historien igennem tiderne og styrke fællesskabet for

Stk. 2: Foreningens formål nås ved medlemmernes aktive deltagelse i foreningens aktiviteter, både

internt i foreningens lokaler og ekstern ved foreningens deltagelse i aktiviteter.

Kompagniet's virksomhed varetages følgende steder;

1. I de værksteds-, kontor- og samlingslokaler SMK råder over.

2. De feltlejre SMK deltager i, og/eller selv arrangerer.

3. De events, undervisnings-arrangementer mv. SMK deltager i, og/eller selv arrangerer.

4. I øvrigt hvor SMK virker.

§ 2

SMK's bestyrelse udgør den overordnede ledelse, der overfor SMK's medlemmer er ansvarlig iht. gældende

love, vedtægter samt den af bestyrelsen godkendte forretningsorden for SMK.

Formelle bestyrelsesmøder: Der skal afholdes formelle bestyrelsesmøder når bestyrelsen finder det

nødvendigt.

Punkter der ønskes behandlet på mødet tilføjes dagsordenen på Conventus.

Referatet fra mødet skal skrives i Conventus så det til enhver tid er tilgængeligt.

Referatet er automatisk godkendt 2 dage efter, hvis der ingen indvendinger har været til det. Behandlede

punkter kan vedtages ved almindeligt flertal. Suppleanten har kun stemmeret såfremt at den almindelige

bestyrelse ikke er fuldtallig.

Afbud sker ved at sende mail til hele bestyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved 3 ud af 5 bestyrelsesmedlemmers tilstedeværelse.

Dagsorden for formelle bestyrelsesmøder:

Dagsorden:

1. Punkter til evt.:

2. Beramning af mødet:

3. Godkendelse af dagsorden:

4. Fremlægning af og redegørelse for SMK's økonomi:

5. Indsæt punkter her:

6. Nyt om ture:

7. Postkasse:

8. Nyt fra udvalg og forum arbejde:

9. Medlemsstatus:

historisk interesserede.

10. Eventuelt:

11. Punkter til næste møde

12. Næste møde dato:

Udover de formelle bestyrelsesmøder, har bestyrelsen mulighed for at afholde uformelle møder, eventuelt

med inviterede gæster mv.. Disse tjener det formål, at have en løbende debat og orientering med henblik på

udvikling.

§ 3

Kassereren udarbejder forslag til budget for det kommende regnskabsår til forelæggelse og godkendelse af

bestyrelsen.

Formandens udarbejder forslag til beretning til forelæggelse og godkendelse af bestyrelsen.

Begge dele årligt inden 31. december.

§ 4

Opgavefordeling:

Formand:

Kontakt til eksterne samarbejdspartnere

Generelle våbenforhandlinger med politiet

Våbenansvarlig

Børneattester

Biblioteksansvarlig

Kasserer:

Regnskab

Budget

Kontingentopkrævning

Lageransvarlig

Varelageransvarlig

Medlemsregister

Nøgleansvarlig

OBM kontakt

Næstformand:

Lokaleansvarlig, intern og ekstern

Medlems- og udvalgskontakt

Sekretær:

Dagsordner, referater, kalender, nyheder

Menig:

IT, Conventusdrift

Suppleant:

§ 5

Bestyrelsen råder over 5000 kr. til en repræsentationskonto. Der besluttes på ordinært bestyrelsesmøde

hvad pengene skal bruges til.

§ 6

Afdelinger:

Stk. 1. Der skal 1 antal medlemmer til at oprette en afdeling / hold.

Stk. 2. Den nye afdeling fremlægger deres forslag til ledelsesform (bestyrelses mv.) og evt. finansielle

struktur samt holdets arbejdsform. Hver afdeling ledes af en afdelingsbestyrelse, som er ansvarlig for

arbejdet inden for deres respektive afdeling.

Stk. 3. Foreningens hovedbestyrelse beslutter om den nye afdeling opfylder kravene til oprettelse.

Bestyrelsen skal indkalde til et møde hvor repræsentanter for den nye afdeling kan fremlægge deres forslag.

Stk. 4. Afdelingsbestyrelserne skal have afviklet deres generalforsamlinger inden hovedforeningens årlige

generalforsamling så de kan præsentere deres nye bestyrelser for resten af medlemmerne under pkt. 8 evt..

Stk. 5. Afdelingsbestyrelserne skal føre protokol over bestyrelsesmøderne inden for deres afdeling.

Stk. 6. Afdelingsbestyrelserne fastsætter størrelsen af indskud ved indmeldelse, kontingent, antal

opkrævningsterminer samt træner-, instruktør- og lederhonorarer, der forelægges hovedbestyrelsen til

godkendelse.

Stk. 7. Hvert år inden udgangen af november måned skal handlingsplaner og budgetter herunder

afdelingsbudgetter for det kommende regnskabsår være behandlet af hovedbestyrelsen eller et heraf nedsat

udvalg.

Stk. 8. De enkelte afdelinger bestemmer selv over brugen af de kontingenter / holdgebyr mv. de opkræver,

dog skal der føres regnskab for den enkelte afdeling i samarbejde med hovedbestyrelsens kasserer og der

skal indleveres årsregnskab fra den enkelte afdeling til hovedbestyrelsen senest 21 dage før afholdelse af

den ordinære generalforsamling i hovedforeningen.

Stk. 9. En repræsentant for hver afdeling har møde- tale- og stemmeret til hovedbestyrelsens møder på de

punkter der vedrører afdelingerne, der skal være 5 medlemmer i en afdeling / hold før de opnår stemmeret i

bestyrelsen..

 

 

Således godkendt på SMK ́s bestyrelsesmøde 31/3-2014.

 

 

Skt Martin Kompagniet

 

En levende historie

Skt. Martin Kompagniet | Solbakken 23 | 5260 Odense S | cvr-nr.: 29465797 | kontakt@sktmartinkompagniet.dk

 

Copyright © All Rights Reserved