Pædofili Politik

Pædofilipolitik

Udarbejdet af bestyrelsen for Skt Martin Kompagniet (SMK). Sidst revideret 27. januar 2015

SMK's politik mod seksuelle krænkelser

Med det mål at skabe den størst mulige sikkerhed og tryghed for vore medlemmer, har SMK.'s bestyrelse

valgt at beskrive politikken for sit arbejde og ansvar med forebyggelse af pædofili og andre ulovlige

seksuelle overgreb i foreningens regi.

Som en del af foreningens etiske værdigrundlag, vil vi bestræbe os på at leve op til den tillid, som

forældre og børn har til os. Vi vil være opmærksomme på børnenes trivsel i det daglige. Hvis mistanke

om seksuelle overgreb opstår, vil vi følge de vedtagne regler for hvordan vi vil handle.

Alle har pligt til at gå til SMK's formand, hvis de hører rygter om overgreb eller selv fornemmer, at noget

er galt.

Alle henvendelser tages alvorligt og behandles hurtigt og fortroligt.

Handlingsplan ved mistanke om overgreb

1. Undgå panik

2. Kontakt SMK's formand, da det er SMK's formand, der tegner foreningen i en sådan

sammenhæng. Derefter følges handlingsplanen, der er udarbejdet af SMK's bestyrelse.

3. Formanden kontakter SMK's bestyrelse til vurdering af sagen.

4. Hvis formanden og bestyrelsen efter grundig overvejelse i samarbejde med den person som har

mistanken vælger intet at foretage sig, bør sladder forsøges stoppet, da det er en meget alvorlig

anklage mod en person.

5. Hvis formanden og bestyrelsen i samråd med den person, der har mistanken, finder mistanken

begrundet, så hører sagen ikke længere hjemme hos klubben. Den skal overgives til kommunens

socialforvaltning, som varetager barnets interesser. Samtidig indgives en anmeldelse til politiet.

Desuden skal forældrene straks orienteres.

Leveregler

Den naturlige målgruppe opmærksomheden retter sig mod, er trænere og ledere. Træneren er rollemodel

for børnene. Autoritet og forbillede på samme tid. Det er derfor utrolig vigtigt, at træneren er bevidst om

sin rolle. SMK har udfærdiget nogle leveregler for alle involverede i klubben for at minimere risikoen for

overgreb i klubben.

 I SMK taler vi ordentligt til hinanden. Ingen sjofle tilråb eller kommentarer om hinandens kroppe.

 På ture og arrangementer, hvor der deltager trænere og/eller ledere, skal der altid mindst være

to trænere og/eller ledere med.

 Man inviterer ikke enkelte børn hjem til sig.

 Træner / leder indleder ikke et kæresteforhold eller andet seksuelt forhold til et medlem under 18

år.

 For voksne gælder det, at man ikke går alene ind i rum hvor børn opholder sig, uden tilladelse fra

træner / leder.

 Det er selvfølgelig ikke tilladt at tage billeder af børn under 18 år i foreningens lokaler eller andre

steder hvor foreningen virker, hverken med kamera, mobiltelefon, video eller andet.

 Forældrene opfordres til at deltage i børnenes foreningsliv. De kender børnene bedre end vi gør

og er derfor bedre i stand til at opdage, hvis barnet mistrives.

 Hvis en træner eller leder føler at være kommet i en situation, der kan misforstås af andre, er

vedkommende meget velkommen til at kontakte formanden, som vil føre samtalen til protokols,

så eventuelle misforståelser eller rygter ikke får lov til at spredes.

 Alle trænere og ledere, der har direkte kontakt med børn under 15 år giver ved ansættelse og en

gang årligt samtykke til, at der indhentes oplysninger i kriminalregistret vedr. seksuelle

krænkelser. Dertil bruges Det Centrale Kriminalregister og den af Dansk Politi udfærdigede og

godkendte blanket, jvf. paragraf 36 i bekendtgørelsen for det Centrale Kriminalregister.

Bestyrelsen forpligter sig til at informere om ovenstående politik, handlingsplan og leveregler til alle med

tilknytning til SMK gennem træner- /ledermøder, forældremøder, på hjemmesiden og andre relevante

steder.

Skt Martin Kompagniet

Bestyrelsen, februar 2015

Straffelovens §§216-235 handler om seksuelle overgreb mod børn og unge. Den seksuelle lavalder er her

i landet 15 år. Det er også strafbart at have sex med en ung under 18 år, hvis den unge er "betroet den

voksne til undervisning eller opdragelse", eller hvor det seksuelle forhold skyldes misbrug af alder og

erfaring.

I idrætssammenhæng er alle former for seksuel kontakt mellem trænere, ledere, instruktører og de børn

under 18 år, som de træner, derfor helt uacceptable.

SMK´s holdning er, at personer, som er dømt efter ovennævnte paragraffer i straffeloven, ikke længere

kan være træner eller leder for børn og unge inden for foreningen.

Skt Martin Kompagniet

 

En levende historie

Skt. Martin Kompagniet | Solbakken 23 | 5260 Odense S | cvr-nr.: 29465797 | kontakt@sktmartinkompagniet.dk

 

Copyright © All Rights Reserved