Vedtægter

Skt. Martin Kompagniet | Solbakken 23 | 5260 Odense S | cvr-nr.: 29465797 | kontakt@sktmartinkompagniet.dk

 

Vedtægter for SKT MARTIN KOMPAGNIET 2014

§ 1 Skt Martin Kompagniet har hjemme i Odense kommune.

§ 2 Formålet med Skt Martin Kompagniet er:

Stk. 1: At samle medlemmer med interesse for historien igennem tiderne og styrke fællesskabet for historisk

interesserede.

Stk. 2: Foreningens formål nås ved medlemmernes aktive deltagelse i foreningens aktiviteter, både internt i

foreningens lokaler og ekstern ved foreningens deltagelse i aktiviteter.

§ 3 Medlemskab

Stk. 1: Der optages nye medlemmer løbende

Stk. 2: Der er 1 type medlemskab i Skt. Martin Kompagniet.

Afsnit A: Alle medlemmer er forpligtiget til at melde ændringer i medlemsoplysningerne f.eks. tlf.,

adresse og e-mail.

Afsnit B: Indholdet af indmeldelsesblanketten, der underskrives, fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3: For aktive medlemmer gælder følgende

Afsnit A: Man skal være fyldt 16 år for at kunne blive aktivt medlem af Skt. Martin Kompagniet, unge

under 16 år. kan blive medlem på dertil oprettede hold.

Afsnit B: Der betales et månedligt kontingent, som fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Den første

måned, af medlemskabet, er dog gratis, da denne anses som prøvetid.

Afsnit C: Udmeldelse skal foregå skriftligt og skal stiles til kassereren, og træder i kraft pr. den første i den

efterfølgende måned.

Afsnit D: Skylder et medlem 3 måneders kontingent, er denne ikke berettiget til at benytte sig af

kompagniets tilbud og bestyrelsen kan automatisk udmelde det pågældende medlem.

Afsnit E: Aktive medlemmer har 1 stemme ved generalforsamlingen. U16 dog ved forældre/værge.

Stk. 4: Ekskludering fra Skt. Martin Kompagniet

Utilbørlig opførelse og misbrug af foreningens navn kan medføre eksklusion.

Om et medlem skal ekskluderes, er et bestyrelsesskøn.

Ekskludering kan ankes til førstkommende generalforsamling.

§ 4 Afdelinger

Stk. 1: Der er mulighed for at oprette underafdelinger med specifikke emneområder under hovedforeningen

Stk. 2: Bestyrelsen definerer betingelserne for at oprette en afdeling og deres ledelse i forretningsordnen og

Offentliggør disse for foreningens medlemmer

Stk. 3: Generalforsamlingen kan pålægge bestyrelsen at lave ændringer i betingelserne med 2/3 flertal

§ 5 Generalforsamlingen

Stk. 1: Der skal holdes 1 årlig generalforsamling, ikke senere end udgangen af marts

Stk. 2: Alle generalforsamlinger skal varsles mindst 4 uger før de afholdes.

Afsnit A: En indkaldelse til generalforsamling skal sendes til samtlige medlemmer pr. e-mail, samt brevet

skal hænges op i Skt. Martins Kompagniets lokaler samt lægges på forummet

Afsnit B: Indkaldelsen skal indeholde følgende oplysninger: tid, sted, sidste indleveringsdato for forslag,

en dagsorden, og sidste dato for opstilling til bestyrelsesposter. Der må ikke forefindes andre oplysninger

på indkaldelsen.

Afsnit C: Alle forslag skal indleveres til formanden senest sidste indleverings dato.

Afsnit D: Sidste indleveringsdato er minimum 2 uger før generalforsamlingen.

Stk. 3: Kun betalende medlemmer uden kontingentrestance har stemmeret.

Stk. 4: Kun stemmeberettigede medlemmer, der er gældfri i forhold til Skt. Martin Kompagniet, må stille op til

bestyrelsen.

Afsnit A: Ønsker et medlem at stille op til en bestyrelsespost skal denne skriftligt meddele dette til

formanden senest den dato, der er sat for sidste indlevering af forslag og opstillinger.

Stk. 5: Der er 5 medlemmer af bestyrelsen, samt 1 suppleant.

Formand. På valg hvert 2. år, i ulige år.

Næstformand. På valg hvert 2. år i lige år.

Kasserer. På valg hvert 2. år, i lige år.

Sekretær. På valg hvert 2. år i ulige år.

Menigt bestyrelses medlem. På valg hvert år.

Suppleant. På valg hvert år.

Stk. 6: Dagsorden for generalforsamling:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af regnskabet.

4. Indkommende forslag.

5. Fastsættelse af det næste års kontingent.

6. Valg af de bestyrelses medlemmer der er på valg.

7. Valg af revisor hvert år.

8. Evt.

Stk. 7: Der er 2 måder, hvorpå der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Afsnit A: Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling så længe § 4 stk. 2 overholdes.

Afsnit B: Hvis halvdelen af medlemmerne skriver under på, at de mener der er behov for en ekstra-

ordinær generalforsamling, skal bestyrelsen bøje sig og indkalde til ekstraordinær generalforsamling,

også i dette tilfælde skal § 4 stk. 2 overholdes.

Stk. 8: Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

Der anvendes altid relativt flertal ved afstemninger. Bestyrelsen fremlægger og opfører navnene på de

1

Vedtægter for SKT MARTIN KOMPAGNIET 2014

personer, der kan vælges til henholdsvis bestyrelse og suppleanter.

Stemmetallene på kandidaterne afgør, hvem der er valgt til bestyrelsen.

Stk. 9: Alle afstemninger med mere end 1 kandidatmulighed er hemmelige afstemninger.

Stk. 10: Ved generalforsamlingen udpeges to stemmetællere umiddelbart inden de hemmelige afstemninger går i

gang.

§ 5 Foreningens ledelse

Stk. 1: Bestyrelsen forestår foreningens ledelse og tegner foreningen.

Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig selv på et møde umiddelbart efter generalforsamlingen hvor dato for første

bestyrelsesmøde fastlægges. Bestyrelsen skal, på det første møde efter generalforsamlingen, vedtage en

forretningsorden.

Stk. 2: Træder et medlem af bestyrelsen ud før dennes valgperiode er slut, overtager suppleanten automatisk

dennes plads. Ved udskiftelse i bestyrelsen eller i et udvalg forpligtes det afgående bestyrelses- eller

udvalgsmedlem til at overdrage alle ikke-private papirer omhandlende Skt. Martin Kompagniet, denne

måtte være i besiddelse af, til det medlem, der overtager posten. Dette skal ske inden for to uger efter

generalforsamlingen.

Stk. 3: Intet medlem af bestyrelsen må besætte to tillidshverv i bestyrelsen samtidig.

Stk. 4: Suppleanter har ikke stemmeret i bestyrelsessammenhæng eller mødepligt til bestyrelsesmøder.

Stk. 5: Alle regnskaber samt referater fra bestyrelsesmøder gøres offentligt tilgængelige i foreningen.

§ 6 Minimumskrav

Stk. 1: Der kan af bestyrelsen blive fastsat minimumskrav til det udstyr som et medlem skal være i besiddelse af

for at kunne deltage på henholdsvis en tur eller deltage på slagmarken.

§ 7 Våbenvedtægter

Stk. 1: Bestyrelsen udarbejder nødvendige våbenvedtægter i henhold til gældende lovgivning.

§ 8 Regnskabet

Stk. 1: Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2: Regnskabet skal fremlægges på generalforsamlingen og, skal forinden, være godkendt af den valgte

revisorer.

Stk. 3: Den valgte bestyrelse har beslutningsret i forhold til evt. optagelse af lån i foreningen, indgåelse af evt.

lejemål og andre større økonomiske dispositioner.

Stk. 4: Skt. Martin Kompagniet må kun optage lån hvis det vedtages enstemmigt i bestyrelsen.

Stk. 5: Kassereren fremlægger regnskab for den forløbne periode siden sidste generalforsamling på hvert

bestyrelsesmøde.

Stk. 6: Den valgte bestyrelse tegner foreningen Skt. Martin Kompagniet og hæfter overfor tredjemand kun med

kompagniets egen formue. Dog giver den samlede bestyrelse fuldmagt til at kasserers samt formands

underskrifter til enhver tid er gældende og juridisk bindende. Skt. Martin kompagniets medlemmer og

dens bestyrelse hæfter ikke for foreningens gæld eller andre forpligtigelser. Dog undtaget er underslæb,

som skal dækkes omgående af de ansvarlige.

Stk. 7: Skt. Martin kompagniet må momsregistreres med eget SE nr. hvis bestyrelsen finder dette nødvendigt.

§ 9 Udvalg

Stk. 1: Bestyrelsen kan oprette og nedlægge udvalg som bestyrelsen finder det nødvendigt. Det skal dog nævnes

i formandens beretning.

§ 10 Vedtægtsændringer

Stk.1: Vedtægtsændringer skal tages op på en generalforsamling, hvor 2/3 af de stemmeberettigede skal

stemme for. Dette er den eneste måde, hvorpå vedtægterne kan ændres.

§ 11 Ved foreningens ophør

Stk. 1: Foreningen kan nedlægges ved indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling iht. §4, stk. 7, hvor

beslutningen kan træffes med almindeligt flertal.

Stk. 2: Ved foreningens ophør tilfalder et evt. overskud almennyttige formål besluttet ved den opløsende

generalforsamling.

Vedtaget ved generalforsamlingen d. 8 februar 2014.

Copyright © All Rights Reserved

Skt Martin Kompagniet

 

En levende historie